Životno osiguranje

Životno osiguranje

Životno osiguranje nastaje na osnovu ugovora o osiguranju. Osiguravajuće društvo preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati, odnosno isplaćuje ugovorenu sumu novca u slučaju da nastupi osigurani slučaj. Životno osiguranje je dugoročna štednja, ali istovremeno i osiguranje za nepredviđene slučajeve koji se mogu desiti u životu, bilo da se radi o iznenadnoj bolesti, nesposobnosti za rad ili smrti osiguranika. Ulaganja u životno osiguranje je jedan od sigurnijih oblika štednje. Životno osiguranje može da pokrije smrt, teže bolesti i nezgodu, ali može biti i štednog karaktera gde na efikasan način obezbeđujete sebe i svoju porodicu u budućnosti.

Usluge Agencije ADS su potpuno besplatne

Razlika između naših i cena navedenih osiguravajućih kuća ne postoji, razlika je u tome što ćete uštedeti svoje vreme.

Partneri

U mogućnosti smo da vam ponudimo postojeće programe deset velikih osiguravajućih kuća koje zastupamo